Projekt nr: 2017-1-PL01-KA205-035785

Tytuł: Mapping, Assessing and Validating competences of youth educators working with NEETS (MAV)

Strona projektu


W 2015 roku ponad 6,6 milionów młodych ludzi (w wieku 15-24 lat) nie pracowało, nie uczyło się i nie uczestniczyło w szkoleniu (NEET) w UE. Wiele z nich pochodzi z tzw. trudnych środowisk.

Większość usług adresowanych do NEETS jest dostarczana przez nauczycieli pracujących z młodzieżą, niestety brakuje standardów europejskich dla tej grupy zawodowej jak i narzędzi do sprawdzania jakości ich pracy.

Projekt ten chce poprawić obecną sytuację poprzez mapowanie profilu kompetencji nauczycieli pracujących z NEET oraz opracowanie metodologii oceny ich kompetencji, e-kurs dla asesorów, europejskiego certyfikatu i rejestru dla asesorów i nauczycieli pracujących z młodzieżą, którzy przeszli pozytywnie ocenę kompetencji. Badanie zostanie przeprowadzone dzięki platformie internetowej. Opis profilu kompetencji nauczycieli pracujących z NEET będzie oparty na ECVET oraz badaniu zaleceń Rady Europejskiej w sprawie walidacji kształcenia nieformalnego oraz europejskich wytycznych dotyczących walidacji nieformalnego uczenia się opracowanego przez CEDEFOP.

Konsorcjum projektu składa się z organizacji pracujących z NEET i pochodzących z Polski, UK, Hiszpanii i Słowacji.

Ponad 7.000 nauczycieli i organizacji pracujących z młodzieżą zostanie poinformowanych o projekcie, oraz ponad 400 nauczycieli będzie bezpośrednio zaangażowanych w działania projektu.

Długoterminowymi korzyściami będą lepsza jakość europejskiej pracy na rzecz młodzieży i lepsze uznawanie umiejętności europejskich wychowawców młodzieży.


Koordynator:
Viva Femina, fundacja kobieca - Polska

Partnerzy:
 • Kairos Europe Limited, UK
 • Academia Postal 3 Vigo S.L., Hiszpania
 • OBCIANSKE ZDRUZENIE KERIC, Słowacja

Grupy docelowe:
 • Organizacje partnerskie i ich pracownicy;
 • Organizacje pracujące z grupą NEET;
 • Nauczyciele pracujący z NEET;
 • Inne zainteresowane strony: decydenci w dziedzinie młodzieży i NEETS, stowarzyszenia młodzieżowe, stowarzyszenia rodziców, stowarzyszenia edukatorów młodzieży i inne zainteresowane strony na szczeblu regionalnym, krajowym i unijnym.

Rezultaty projektu:
 • Profil kompetencji nauczycieli pracujących z NEETS.
 • Przewodnik do oceny kompetencji nauczycieli pracujących z NEET.
 • Narzędzie oceny w wersji online.
 • Kurs online dla asesorów nauczycieli pracujących z NEET.

Nr projektu: 2016-1-ES01-KA202-025492

Tytuł: 100 Mirrors Inclusive: Narzędzia motywowania przedsiębiorczych niepełnosprawnych kobiet

Strona projektu


100 Mirrors Inclusive: Narzędzia motywowania przedsiębiorczych niepełnosprawnych kobiet to projekt koncentrujący się na promowaniu przedsiębiorczości społecznej wśród niepełnosprawnych kobiet by pokonały swoje problemy i stały się inspiracją dla innych kobiet jak radzić sobie z przeciwnościami losu i wieść interesujące spełnione życie.

Projekt jest kontynuacją projektu 100 Mirrors. Partnerzy projektu 100 Mirrors Inclusive wybiorą 100 niepełnosprawnych przedsiębiorczych kobiet z pięciu krajów partnerskich, które będą wzorem do naśladowania dla innych kobiet pragnących założyć swoją własną firmę lub wzmocnić swoje umiejętności przedsiębiorcze.

Niepełnosprawne kobiety mieszkające na obszarach dotkniętych kryzysem gospodarczym mają większe problemy z rozpoczęciem działalności gospodarczej i prowadzeniem jej z powodzeniem.

100 Mirrors to 3-letni projekt finansowany przez Program Erasmus+ a jego głównym celem jest promowanie przedsiębiorczości społecznej wśród niepełnosprawnych kobiet poprzez opracowanie metodologii opartej na coachingu, mentoringu i job shadowing. To co wyróżnia nasz projekt to fakt, że coaching i mentoring będzie wykonywany przez niepełnosprawne kobiety przedsiębiorcze, które odniosły sukces i trenerów.


Partnerzy:

Federación FEDEMP - Hiszpania
Viva Femina, fundacja kobieca - Polska
Asociación INDICO - Hiszpania
KSDEO EDRA. Social Cooperative Activities for Vulnerable Groups - Grecja
Biedriba Eurofortis - Łotwa
AcrossLimits Limited - Malta

Grupy docelowe:

 • Niepełnosprawne kobiety pragnące rozwijać swoje umiejętności przedsiębiorcze;
 • Niepełnosprawne kobiety przedsiębiorcze pragnące pomóc innym kobietom rozwijać cechy przedsiębiorcze;
 • Organizacje szkolące kobiety niepełnosprawne i ich trenerzy;
 • Inne: stowarzyszenia kobiet niepełnosprawnych, instytucje szkolące trenerów, stowarzyszenia przedsiębiorców, władze publiczne, itp.

Rezultaty projektu:

 • Raport na temat przedsiębiorczości społecznej, obecna sytuacja niepełnosprawnych kobiet w krajach partnerskich i w Europie, ich potrzeby szkoleniowe i doradcze w tym obszarze.
 • 100 Mirrors - portrety niepełnosprawnych kobiet
 • Przewodnik jak doradzać niepełnosprawnym kobietom w rozwijaniu przedsiębiorczości społecznej
 • Szkolenie e-learningowe oparte na przewodniku
 • Podręcznik Przedsiębiorczości Społecznej
 • Szkolenie e-learningowe na temat przedsiębiorczości społecznej
Nr projektu: WND-POWR.01.02.02-18-0177/15

Tytuł: Do pracy – Gotowi – Start! Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób młodych do 24 r.ż. (NEET)

Czas realizacji: 01/01/2016 – 31/05/2017

strona projektu już wkrótce...


Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 15-24 lat zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego, w tym niepełnosprawnych (tzw. młodzież NEET). Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób młodych, w wieku 15-24 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), biernych zawodowo oraz niezarejestrowanych w urzędach pracy.

W projekcie przewidziany jest udział 90 osób, w tym 54 kobiet i 36 mężczyzn.

Projekt zakłada różnorodne formy wsparcia: uczestnictwo w zajęciach z indywidualnego doradztwa zawodowego, grupowego poradnictwa zawodowego, indywidualnych konsultacji z psychologiem, pośrednictwie pracy, wysokiej jakości szkoleniach zawodowych zgodnych z Indywidualnym Planem Działania (IPD) każdego z Uczestników oraz płatnych stażach zawodowych.

Uczestnikom projektu zapewniamy także zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe, catering, stypendium szkoleniowe oraz stażowe.


Dokumenty do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie uczestnika projektu
Oświadczenie uczestnika o przetwarzaniu danych
Oświadczenie zbiorcze
Regulamin rekrutacji

Partnerzy:

Danmar Computers (Wnioskodawca)
Fundacja Viva Femina

logo1Nr projektu: 2011-1-ES1-GRU06-350548

Tytuł: SOPHIE-Developing women’s skills for the future labour market

www.sophieproject.euFundacja Viva Femina została zaproszona w charakterze słuchacza do wspólnego projektu Hiszpanii, UK, Irlandii Północnej, Bułgarii, Słowacji i Polski pod nazwą SOPHIE. Miał on na celu połącznie doradztwa personalnego i zawodowego, formalnego i nieformalnego systemu współpracy i uczestnictwo w środowisku umożliwiającym wykorzystanie w pełni potencjału każdego człowieka.
Projekt był odpowiedzią na potrzeby współczesnych rynków pracy. Prognozy wskazują bowiem, że kobiety zmuszone będą do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji i wykazywania się coraz to nowymi umiejętnościami. Ma im w tym pomóc innowacyjny system doradztwa zawodowego. Umożliwi im to łatwiejszy dostęp do przyszłych rynków pracy.
Sytuacja kobiet jest inna w każdym kraju UE. Projekt pozwolił uczestniczącym w nim kobietom na podzielenie się swoją wiedzą oraz na zapoznanie się z rzeczywistością w jakiej żyją kobiety w każdym z krajów partnerskich. W ramach projektu kobiety mogły nawiązać kontakty i korzystać z sieci wsparcia i nieformalnego doradztwa zawodowego.
W każdym kraju partnerskim powstała grupa Facebook, koordynowana przez poszczególnych partnerów.


Cele projektu SOPHIE:

 • Zbadać innowacyjne i nieformalne systemy doradztwa zawodowego oparte na wirtualnym wolontariacie, współpracy i wspólnej wiedzy.
 • Utworzyć nieformalną sieć, gdzie kobiety o różnym wykształceniu i doświadczeniu zawodowym będą mogły wymienić swoją wiedzę o rynku pracy działając alternatywnie jako mentor-użytkownik .
 • Przygotować kobiety do wymagań przyszłego rynku pracy poprzez możliwość podniesienia i dopasowania ich kwalifikacji.
 • Dostarczyć kobietom praktyczne i użyteczne narzędzia do poszukiwania pracy, równowagi między życiem zawodowym a rodzinnym, szkoleń, itd.
 • Zachęcić do dialogu pomiędzy profesjonalistami pracującymi w dziedzinie rynku pracy i gender.

Partnerzy wchodziący w skład projektu: Magenta Consultoría (Hiszpania), CIAPE (Włochy), Ballybeen´s Women Centre (Północna Irlandia), Bumps, Babes & Beyond (UK), MTM College (Bulgaria), Belver (Slovakia), Business and Development Center (Polska). "

Pierwsze spotkanie partnerów oraz słuchaczek odbyło się 23 października 2011 roku w Rzymie we Włoszech.

Kolejne spotkanie miało miejsce w Sofii w Bułgarii 20-21 czerwca 2012 roku. Słuchaczki wzięły udział w warsztatach, na których zapoznały się z tajnikami Web 2.0:narzędzia, aplikacje, blogosfery.

Trzecie spotkanie w Gijon w Hiszpanii. Tu słuchaczki nabywały umiejętności pisania bloga.

Ostatnie spotkanie i seminarium podsumowujące projekt – Rzeszów 30.05.2013

Numer projektu: 2013-1-PL1-LEO04-38543 3

Tytuł: ICT needs womanProjekt „ICT needs woman” koncentruje się na problemie niedoboru umiejętności w sektorze TIK w Europie oraz na fakcie, że tak niewiele kobiet decyduje się na edukację i szkolenia w tym zakresie. Przeszkody w zwiększeniu uczestnictwa kobiet w edukacji i szkoleniach TIK są związane po pierwsze ze stereotypami iż to głownie zawód dla mężczyzn, po drugie ze sposobem w jaki uczy się nowych technologii, po trzecie z brakiem poradnictwa zawodowego, które odzwierciedlałoby coraz większe zróżnicowanie sektora pod względem płci. Głównym celem projektu jest rozwój poradnictwa zawodowego oraz uruchomienie narzędzi, które pozwolą na podniesienie atrakcyjności dla kobiet kariery w TIK, a tym samym zwiększenie liczby kobiet zatrudnianych w tym sektorze . Kolejnym celem jest wspieranie kobiet w działaniach edukacyjnych, w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji, mających na celu ułatwienie rozwoju osobistego, zwiększenie szans na zatrudnienie oraz na uczestnictwo na przyszłym rynku pracy.


Fundacja Viva Femina zajmuje się problematyką kobiecą, a jednym z celów projektu jest promowanie TIK wśród kobiet, rozwijanie przedsiębiorczości i umacnianie w nich umiejętności potrzebnych na przyszłym rynku pracy. Dzięki temu projektowi zdobędziemy wiedzę na temat sytuacji w krajach partnerskich. Nasi słuchacze będą mogli uczestniczyć w spotkaniach i warsztatach oraz wymieniać doświadczenia ze słuchaczami z innych krajów.


Planowane działania w ramach projektu:

 • Analiza obecnej sytuacji w dziedzinie edukacji i doradztwa w krajach partnerskich.
 • Identyfikacja istniejących praktyk w krajach partnerskich.
 • Zebranie najlepszych i opublikowanie ich w poradniku online.
 • Zbadanie społecznych i profesjonalnych sieci/networking jako jednego z narzędzi motywacji i doradztwa.

Partnerzy:

 • Business and Development Center – Polska
 • Asociacion Gelaga de Emprendedores – Hiszpania
 • Viva Femina – Polska
 • LAROCCAWEB srl - Włochy
 • CATALCA HALK EGITIMI MERKEZI – Turcja
 • Cankiri Civil Society Association - Turcja
 • AFEC – Francja