Projekt nr: 2020-1-ES01-KA204-081906

Tytuł: RE-START

Strona internetowa: www.re-start-project.eu/

Czas trwania: 01/09/2020 - 31/08/2022.

W ramach projektu RE-START partnerzy z Hiszpanii, Grecji, Cypru, Islandii, Bułgarii i Polski opracują narzędzia online, które będzie wspierać kobiety, powracające na rynek pracy. Partnerzy zajmą się 3 największymi wyzwaniami dla kobiet na tym etapie ich życia:

 • nabraniu motywacji i pewności siebie.
 • otrzymaniu wsparcia w orientacji na rynku, aby odnieść sukces w znalezieniu odpowiedniej pracy.
 • promowaniu swoich umiejętności identyfikowania sieci wsparcia.

Grupy docelowe

 • Kobiety, które chcą ponownie wejść na rynek pracy,
 • Specjaliści / doradcy / trenerzy pracujący z kobietami, które chcą lub muszą powrócić na rynek pracy,
 • podmioty odpowiedzialne za usługi rynku pracy,
 • służby zatrudnienia i administracja publiczna związane z kwestią powrotu kobiet na rynek pracy, związki zawodowe i decydenci polityczni.

Koordynator:

CONSULTORÍA DE INNOVACIÓN SOCIAL, Hiszpania

Partnerzy:

 • EINURD, Islandia
 • CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD., Cypr
 • BIMEC, Bułgaria
 • SOCIAL POLICY ACADEMY, Grecja
 • Viva Femina – Polska

Rezultaty:

Projekt RE-START zapewni kobietom materiały, narzędzia i zajęcia dla orientacji zawodowej, pomoże w wyznaczeniu nowych celów, a na koniec zmieni sytuację kobiet.
MODUŁ 1: Opracowanie planu działania i podejmowanie decyzji
MODUŁ 2: Nabranie pewności siebie
MODUŁ 3: Poznawanie własnych potrzeb i zasobów, aby ponownie wejść na rynek pracy
MODUŁ 4: Poznawanie swoich możliwości podnoszenia kwalifikacji
MODUŁ 5: Prawo pracy


Biuletyn
Leaflet

Projekt sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną


Projekt nr: 2020-1-EL01-KA204-078802

Tytuł: FIT Financial literacy and new business models to boost women entrepreneurship possibilities

Strona internetowa: the-fitproject.eu/

Czas trwania: 01.09.2020 - 31.08.2022.

Głównym źródłem wzrostu gospodarczego, dobrobytu i ograniczania ubóstwa jest przedsiębiorczość kobiet; która także umożliwia kobietom działanie na rzecz sprawiedliwych społeczeństw. Ogólnym celem partnerstwa strategicznego FIT jest przygotowanie i przetestowanie ulepszonego programu, który został specjalnie zaprojektowany, aby wspierać kobiety przedsiębiorcze w rozpoczynaniu lub przekształcaniu ich działalności przy użyciu modeli biznesowych gospodarki o obiegu zamkniętym o solidnej strukturze finansowej. Gospodarka o obiegu zamkniętym stwarza niesamowitą okazję do wprowadzenia nowych norm etycznych w biznesie i dopracowania równowagi między zyskiem a odpowiedzialnością społeczną. Kobiety posiadające wiedzę finansową mają narzędzia do powiększania swojego bogactwa i wykorzystują te aktywa, aby przyczyniać się do celów, w które wierzą.

Program nauczania oraz narzędzia opracowane i przetestowane podczas 24-miesięcznej realizacji projektu FIT będą wspierać przyszłe przedsiębiorczynie w:

 • poznaniu nowych modeli biznesowych i przyczynianiu się do „bardziej ekologicznej, etycznej i odpowiedzialnej gospodarki”
 • zwiększaniu wiedzy finansowej oraz umiejętności podejmowania decyzji finansowych i strategicznych firmy
 • rozwijaniu umiejętności zarządzania, organizacji i przywódczych potrzebnych do prowadzenia i zarządzania firmą
 • zwiększaniu możliwości nawiązywania kontaktów i otrzymywania niestandardowego wsparcia ze strony kolegów / trenerów / mentorów

Koordynator:

IED - Institute Of Entrepreneurship Development, Grecja

Partners:

 • AREGAI, Włochy
 • Skills Zone, Malta
 • SMK- University Of Applied Social Sciences, Litwa
 • Meet And Map Association, Hiszpania
 • Viva Femina – Polska

Rezultaty

 • Sylabus FIT PROGRAM będzie podstawą programu nauczania FIT; wskazanie celów nauczania; rozpowszechnianie lekcji online i offline; Ponadto zostaną opracowane precyzyjne ramy rozwoju i oceny umiejętności, które na późniejszym etapie zapewnią jakość i standaryzację programu nauczania FIT.
 • Zgodnie z programem nauczania FIT, modułowy e-kurs pomoże użytkownikom podnieść umiejętności i kompetencje w 3 głównych obszarach: finanse; praktyki gospodarki o obiegu zamkniętym i umiejętności przywódcze; cyfrowe i interaktywne zasoby skierowane do kobiet, które chcą podnosić swoje kompetencje i wzmacniać swoją firmę w celu zwiększenia możliwości awansu.
 • Sesje tematyczne mają na celu wspieranie i zwiększanie umiejętności kobiet w zakresie wykorzystania nowych modeli biznesowych, które pomogą im wprowadzać innowacje / zakładać biznes.
 • Podręcznik dla trenerów będzie zawierał wskazówki, sugestie i instrukcje dotyczące mentoringu lub coachingu innych; i jak poprawić swój rozwój osobisty. Podejście z udziałem wielu mentorów obejmie różne specjalizacje (marketing, finanse, zarządzanie, HR) i będzie oferować różne style, podejście do pracy i życia. Na koniec zmotywujemy lub pomożemy użytkownikom w stworzeniu biznesplanu.
Zmienia życie. Otwiera umysły.

Projekt sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.


Projekt nr: 2 0 2 0 - 1 - B E 0 1 - K A 2 0 2 - 0 7 4 9 9 2

Tytuł: ACCESS TO INCLUSIVE VOCATIONAL AND EDUCATIONAL TRAINING ENVIRONMENTS – ACTIVET

Strona internetowa: erasmuspro.wixsite.com/activet?lang=pl
Facebook: www.facebook.com/activetproject

Czas trwania: 01-09-2020 - 31/10/2022

Projekt ma na celu przedstawienie strategii gwarantującej osobom niepełnosprawnym silniejszy dostęp do zatrudnienia dzięki dostosowanym ścieżkom edukacyjno-szkoleniowym, które odpowiadają bezpośrednio na konkretne potrzeby i oczekiwania.

Cele to:

 • Rozwijanie umiejętności trenerów, mentorów i doradców zawodowych zainteresowanych zatrudnialnością osoby wykluczonych;
 • Rozwijanie nowych umiejętności zarządzania niepełnosprawnością, w tym metod pedagogicznych i andragogicznych;
 • Opracowanie i przetestowanie nowych działań opartych na pracy i wspierających osoby z niepełnosprawnościami.

Koordynator:

ALPHABET FORMATION, Belgium

 • Partnerzy:
 • E.RI.FO.-ENTE DI RICERCA E FORMAZIONE, Włochy
 • CAPODARCO FORMAZIONE IMPRESA SOCIALE SRL, Włochy
 • INSTALOFI LEVANTE SL, Hiszpania
 • FUNDACION TUTELAR TREVOL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, Hiszpania
 • INOVA+ - INNOVATION SERVICES, SA, Portugalia
 • associação de apoio ao traumatizado crânio encefalico e suas famílias, Portugalia
 • Profesionalna gimnaziya po turizam "D-r Vasil Beron", Bułgaria
 • Viva Femina - Polska

Rezultaty:

 • pilotaż przeprowadzony przez trenerów i osoby z niepełnosprawnościami
 • podręcznik zawierający wskazówki uznawania i walidacji efektów uczenia się zdobytych podczas pracy przez osoby z niepełnosprawnościami;
 • wszechstronny zestaw narzędzi multimedialnych, składający się z blogów, dzienników wideo i portfolio;
 • program nauczania dla mentorów w firmach.


Zmienia życie. Otwiera umysły.

Projekt sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.


Projekt nr: 2018-3-FR02-KA205-015134

Tytuł: YOUC – Promowanie Uczestnictwa Młodzieży w Lokalnych Społecznościach

Strona projektu

Czas trwania: Luty 2019 – Styczeń 2021


W krajach europejskich coraz więcej mówi się o aktywności obywatelskiej młodzieży. Komisja Europejska określiła rozwój obywatelstwa europejskiego jako obszar priorytetowy dla UE i ogłosiła 2005 rok Europejskim Rokiem Obywatelstwa poprzez Edukację. Ankiety przeprowadzono w 30 krajach w latach 2004–2005 i przeanalizowano, w jaki sposób nauczano edukacji obywatelskiej w szkole.

Trudno znaleźć wiarygodne wskaźniki uczestnictwa obywatelskiego młodzieży w Europie. Prostym sposobem sprawdzenia uczestnictwa jest na przykład udział młodzieży w wyborach. W wyborach do UE frekwencja wśród młodych ludzi w wieku 18–24 lat jest na ogół jednym z najniższych. Frekwencja w wyborach europejskich w 2014 r. Wyniosła zaledwie 28% w porównaniu ze średnią 42%. Istnieją alternatywne formy uczestnictwa, takie jak wolontariat w stowarzyszeniach i kampanie za pośrednictwem mediów cyfrowych i społecznościowych, w których nie ma publicznie dostępnych danych.

W Polsce prowadzone są badania nad aktywnością obywatelską młodzieży. Badania przeprowadzone w latach 90. XX wieku wykazały niski udział społeczeństwa obywatelskiego w przedsiębiorczości społecznej. Podsumowanie badań stwierdza:

Młodzi ludzie czują się „osobno” i „inaczej”. Nie czują, że należą do pokolenia, które ich zdaniem byłoby całością, która uczyniłaby ich uczestnikami. (...) Młodzi ludzie, zarówno w sensie pokoleniowym, jak i indywidualnym, postrzegają siebie jako aktywnych podmiotów z aspiracjami do wprowadzania zmian.

Postawa młodzieży akademickiej wobec uczestnictwa obywatelskiego również nie jest zachęcająca. Badania przeprowadzone wśród warszawskich studentów wykazały, że młodzi ludzie zwracają większą uwagę na indywidualizm niż na wartości społeczne.

David Kerr, który podejmuje kwestię edukacji obywatelskiej, zauważa, że istnieją znaczne różnice w globalnym podejściu do edukacji obywatelskiej. Praktyka różni się w edukacji obywatelskiej, od ściśle określonego, centralnie ustalonego programu nauczania w Singapurze, Korei i Japonii, po bardziej elastyczne ustalenia ze znaczną autonomią lokalną we Włoszech, na Węgrzech i w Hiszpanii.

Przekłada się to na większą autonomię w świecie zachodnim i większy nacisk na budowanie silniejszych więzi między członkami narodu i państwa w krajach azjatyckich.

Nie ma wątpliwości, że potrzeba rozwijania aktywności obywatelskiej wśród młodych ludzi w celu poprawy ich włączenia społecznego i obywatelskiego oraz dobrobytu społeczności lokalnych wpływa na całą Europę, a nawet cały świat. Informacje w tym przewodniku dotyczą tylko krajów europejskich. Celem pierwszego rozdziału jest udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: Jak zaangażować młodych ludzi i jak zmotywować ich do uczestnictwa.

Koordynator:

CDE Petra Patrimonia – Francja

Partnerzy:

 • Socialas Inovacijas Centrs – Łotwa
 • Viva Femina – Polska
 • Magenta Consultoria - Hiszpania

Grupy docelowe:

1. Osoby młode z grupy ryzyka wykluczenia społecznego I ekonomicznego.

2. Młodzi liderzy.

5. Inni.

Rezultaty:

1. Podręcznik dla pracowników i liderów młodzieżowych. 2. Program szkoleniowy dla młodych ludzi inicjujących lokalne projekty. 3. Europejski tydzień szkoleniowy, w którym uczestniczyło 20 młodych liderów w krajów partnerskich w Marsylii w styczniu 2020.. 4. Jesienią 2020 odbędzie się 3-miesięczny pilotaż materiałów szkoleniowych w lokalnych społecznościach w krajach partnerskich


Zmienia życie. Otwiera umysły. Projekt sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną


Projekt nr: 2019-1-PL01-KA104-063698

Tytuł: Umiejętność motywowania poprzez symbole europejskiego dziedzictwa kulturowego

Czas trwania: 2019-09-01 - 2020-08-31

Strona internetowaPolskie konsorcjum 3 partnerów-organizacji pozarządowych działających w dziedzinie niepełnosprawności zorganizuje szkolenie dla 12 pracowników, Umiejętność motywowania poprzez symbole europejskiego dziedzictwa kulturowego”. Naszą organizacją goszczącą jest Desincoop z Portugalii. Cele projektu oparte są na uznaniu społecznej i edukacyjnej wartości europejskiego dziedzictwa kulturowego, jego wkładu w tworzenie miejsc pracy, wzrost gospodarczy i spójność społeczną, a także ich potencjał wspierania rozwoju umiejętności, włączenia społecznego, krytycznego myślenia i aktywnego zaangażowania obywateli. Projekt ma na celu zbadanie i wzmocnienie umiejętności motywacyjnych poprzez wykorzystanie symboli, mających matrycę kulturową, związaną z europejskim dziedzictwem kulturowym, a mianowicie Odysei Homera.

Chodzi o zaangażowanie uczestników w działania projektowe, w odniesieniu do ich treści i praktyk, aby wzmocnić ich kompetencje ludzkie, kulturowe i zawodowe jako nauczycieli, trenerów, doradców, wolontariuszy w dziedzinie edukacji dorosłych, podnosząc ich gotowość do wdrożenia innowacyjnych metod edukacyjnych, zwiększających ich motywację i zaangażowanie. Szkolenie będzie stanowić przestrzeń do wykorzystania systemów symbolicznych i metafor, z momentami syntezy i twórczej ekspresji.

Koordynator:

VIVA FEMINA – Poland


Partnerzy:
 • Stowarzyszenie Rozwoju “PITAGORAS”
 • Centrum Edukacji I Wsparcia RES-GEST

Grupy docelowe:

Edukatorzy, trenerzy, mentorzy i doradcy zawodowi pracujący z osobami z niepełnosprawnościami.


LITERATURA MOTYWACYJNA

BIULETYN


Zmienia życie. Otwiera umysły. Projekt sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną


Projekt nr: 2019-1-FR01-KA204-063048

Tytuł: WSPOMAGANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET MINDSET

Strona internetowa: ffem.eu/en/home/

Czas trwania: 04/11/2019 - 03/11/2021


Głównym celem tego projektu jest celem projektu jest promowanie i rozwijanie przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez opracowanie programu szkoleniowego dla kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym.


W tym celu konieczne jest zapewnienie nie tylko im, ale także trenerom, nauczycielom, pracownikom socjalnym, pedagogom społecznym itp., powiązanych materiałów pomocniczych, które będą sprzyjać (transferowi i) nabywaniu wiedzy i kompetencji. Alarmujące stopy bezrobocia wśród kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym we wszystkich krajach uczestniczących w projekcie są dobrze znane. Biorąc pod uwagę dane liczbowe, szkolenia i podnoszenie umiejętności wydaje się być dobrym rozwiązaniem, aby poradzić sobie z tym problemem: promują one bardziej postawy i zachowania przedsiębiorcze, ponieważ nie tylko pomagają osiągnąć konkretną działalność przedsiębiorczą, ale także zwiększają szanse zatrudnienia ludzi, zwłaszcza kobiet zagrożonych społecznie i ekonomicznie.

Koordynator: Union des Couveuses – Francja

Partnerzy:

 • Mindshift - Portugalia
 • Gdoce - Hiszpania
 • Petra Patrimonia - Korsyka
 • Viva Femina - Polska
 • Uniwersytet Thessaly - Grecja

Grupy docelowe:

1. Organizacje pracujące z kobietami społecznie wykluczonymi. 2. Pracownicy społeczni i wychowawcy. 3. Osoby zainteresowane pracą z kobietami społecznie wykluczonymi. 4. Kobiety zagrożone społecznym wykluczeniem. 5. Inni.

Rezultaty projektu:

 • Metodologia i zestaw zasobów edukacyjnych zostaną opracowane i pilotowane.
 • Dostępna internetowa platforma szkoleniowa.
 • Program szkoleniowy dla kobiet w zakresie przedsiębiorczości.
 • Zwiększenie zdolności dydaktycznych w zakresie przedsiębiorczości specjalistów pracujących z kobietami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Zmienia życie. Otwiera umysły.

Projekt sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną


Projekt nr: 2018-1-PL01-KA202-051049

Tytuł: Wymiana najlepszych praktyk w zakresie włączania kobiet z niepełnosprawnościami na rynek pracy – WORK INCLUSION

Strona internetowa: bestpracticesinworkplace.wordpress.com

Czas trwania: 01.10.2018 – 31.05.2020

Głównym celem tego projektu jest wymiana najlepszych praktyk i wiedzy na temat integracji w miejscu pracy między mentorami pracującymi z niepełnosprawnymi kobietami z krajów partnerskich. Kontynent europejski starzeje się. Średni wiek Europejczyków wynosi około 40 lat. Zmiany w strukturze wiekowej Europy zwiększają liczbę osób z niepełnosprawnościami.


Integracja w miejscu pracy poprzez mentoring to partnerstwo edukacyjne między pracownikami w celu wymiany informacji technicznych, wiedzy i umiejętności na temat określonego zawodu lub określonego stanowiska pracy.


Dzięki wprowadzeniu programu mentoringu firmy mogą zagwarantować, że ich pracownicy mogą w pełni wykorzystać swoją wiedzę i pozycje. Ucząc się w miejscu pracy, mamy na myśli szkolenie osób z niepełnosprawnościami we wszystkich umiejętnościach niezbędnych do rozwoju i wypełniania zadań w miejscu pracy. Wyszkolone umiejętności mieszczą się w tych pięciu obszarach: intrapersonalne, interpersonalne, rozwój zadań, środowisko i zarządzanie. W ramach tego projektu zamierzamy podnieść umiejętności i kompetencje mentorów, aby zwiększyć włączenie kobiet z niepełnosprawnościami w miejscu pracy.


Koordynator:
VIVA FEMINA (PL)
Partnerzy:
 • DESINCOOP (PT)
 • Magenta Consultoría Projects S.L.U. (ES)
 • AFORISMA (IT)

Grupy docelowe:
Projekt przyniesie korzyści następującym głównym grupom docelowym:
 1. mentorom pracujący z kobietami z niepełnosprawnościami w firmach;
 2. pracodawcom, organizacjom pracodawców;
 3. kobietom z niepełnosprawnościami pracującym lub poszukującym pracy;
 4. Organizacjom szkolącym kobiety z niepełnosprawnościami i ich trenerom, doradcom zawodowym, trenerom, pedagogom)
 5. Inne: stowarzyszenia kobiet niepełnosprawnych, organizacje szkolące trenerów, niepełnosprawnych przedsiębiorców, stowarzyszenia przedsiębiorców, decydentów.

Rezultaty projektu:
 1. Blog projektu;
 2. Kompendium Najlepszych Praktyk w szkoleniach opartych na pracy w krajach partnerskich;
 3. Przewodnik dla mentorów pracujących z kobietami z niepełnosprawnościami w ich integracji na rynku pracy;
 4. szkolenie w Gijon, ES dla mentorów pracujących z kobietami z niepełnosprawnościami
 5. strona projektu na Facebook w językach partnerów.


Biuletyn 1
Biuletyn 2
PRZEWODNIK DLA MENTORÓW
KOMPENDIUM NAJLEPSZYCH PRAKTYK


Changing lives. Opening minds. Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


Projekt nr: 2018-1-UK01-KA201-048050

Tytuł: Language Teaching for Understanding and Speaking Mathematics-MATHSPEAK

Czas realizacji: 01.10.2018 – 30.09.2020

Strona internetowa: mathspeak.erasmus.siteProjekt Mathspeak ma na celu zapewnienie uczniom-imigrantom materiałow edukacyjnych, dzięki którym będą mogli lepiej zrozumieć matematykę. Kiedy uczniowie uczą się matematyki w obcym języku, sam język dodaje warstwy trudności do czegoś, co jest już abstrakcyjne i nieprzejrzyste. Badania pokazują, że uczniowie nie radzą sobie najlepiej z matematyką. To dlatego, że potrzebują słów i gramatyki, aby omówić i zrozumieć matematyczną terminologię, taką jak funkcje i operacje.

Materiały szkoleniowe pomogą rozwiązać problem niedostatecznego osiągnięcia w nauce, wyobcowania i niezadowolenia, co może doprowadzić do tego, że uczniowie opuszczą szkołę w młodym wieku.

Grupami docelowymi są uczniowie w wieku 8–12 lat w szkole średniej lub w ramach dalszego kształcenia, którzy mają średni i wstępny poziom znajomości języka obcego. Mogą to być imigranci, studenci zagraniczni w instytucjach mówiących w języku obcym, studenci w kraju lub instytucji, gdzie język nauczania matematyki nie jest językiem ojczystym, lub uczniowie w ich krajach ojczystych uczący się języka obcego.

Uczniowie uczestniczący w projekcie poprawią zarówno umiejętności językowe, jak i wyniki w matematyce. W rezultacie ich motywacja wzrośnie, a to przyniesie im większy sukces akademicki. Ulepszone umiejętności językowe i matematyczne uczniów pomogą im także w rozpoczęciu pracy lub przejściu na studia wyższe.

W ramach projektu powstanie podręcznik do nauki języka matematycznego. Ten dwuletni projekt zakończy się we wrześniu 2020 r. Po zakończeniu projektu szkoły w całej Unii Europejskiej będą mogły pobierać i korzystać z bezpłatnych materiałów edukacyjnych.


Koordynator:
Cherryleaf Ltd (UK)
Partnerzy:
 • ldris Education Limited (UK)
 • loan C. Ştefănescu Technical College (Romania)
 • Istituto Statale d’Istruzione Superiore “E. Mattei” (Italy) school,
 • PGO “Nedka Ivan Lazarova” school (Bulgaria)
 • Viva Femina Foundation (Poland)
 • Danmar Computers (Poland).

Grupy docelowe:

Grupami docelowymi są uczniowie w wieku 8–12 lat w szkole średniej lub w ramach dalszego kształcenia, którzy mają średni i podstawowy poziom znajomości języka obcego. Mogą to być imigranci, studenci zagraniczni w instytucjach mówiących w języku obcym, studenci w kraju lub instytucji, gdzie język nauczania matematyki nie jest językiem ojczystym, lub uczniowie w ich krajach ojczystych uczący się języka obcego.


Rezultaty projektu:
 1. Kurs Mathspeak – w wersji angielskiej I narodowych językach partnerów
 2. Mathspeak kurs online
 3. Mathspeak podręcznik dla nauczycieli

Changing lives. Opening minds. Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


Experiential eco-system for entrepreneurial creativity to projekt Erasmus+ -wyjazdy kadry edukacyjnej

Projekt nr 2017-1-PLO1-KA104-037086

Czas realizacji: 01.09.2017 – 31.08.2018


Opis:
Cele projektu:
 • Projekt dał naszym trenerom możliwość rozwijania własnej oferty szkoleniowej, podniósł ich umiejętności pedagogiczne oraz metody szkoleniowe.
 • Dzięki temu projektowi trenerzy zdobyli nowe pomysły na sposoby nauczania w bardziej międzynarodowym podejściu.
 • Pogłębił współpracę z naszym partnerem przyjmującym, aby móc realizować różne projekty w przyszłości. Ważne jest, aby trenerzy mieli możliwość nawiązania nowych kontaktów i wymiany doświadczeń w innym kraju.
 • Opracowanie strategii internacjonalizacji działu szkoleniowego fundacji. Dzięki takim doświadczeniom w zakresie szkoleń i korzystania z doświadczeń innych instytucji jesteśmy w stanie rozwijać nasze strategie szkoleniowe.
 • Praktyczne zastosowanie języka angielskiego – motywacją do dalszej nauki.

Organizacja wysyłająca: Viva Femina, Rzeszów, Polska
Organizacja przyjmująca: ANTROPOSERVICE S.A.S., Ascoli Piceno, Italy
Strona projektu: /www.vivafemina.org.pl


Biuletyn 1
Biuletyn 2
Program szkolenia
Training course methodology
Information about the Italian trainers
Information about the region
Verbal and non verbal communication

Zmienia życie. Otwiera umysły.

Projekt sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.


Projekt nr: 2017-1-PL01-KA205-035785

Tytuł: Mapping, Assessing and Validating competences of youth educators working with NEETS (MAV)

Strona projektu


W 2015 roku ponad 6,6 milionów młodych ludzi (w wieku 15-24 lat) nie pracowało, nie uczyło się i nie uczestniczyło w szkoleniu (NEET) w UE. Wiele z nich pochodzi z tzw. trudnych środowisk.

Większość usług adresowanych do NEETS jest dostarczana przez nauczycieli pracujących z młodzieżą, niestety brakuje standardów europejskich dla tej grupy zawodowej jak i narzędzi do sprawdzania jakości ich pracy.

Projekt ten chce poprawić obecną sytuację poprzez mapowanie profilu kompetencji nauczycieli pracujących z NEET oraz opracowanie metodologii oceny ich kompetencji, e-kurs dla asesorów, europejskiego certyfikatu i rejestru dla asesorów i nauczycieli pracujących z młodzieżą, którzy przeszli pozytywnie ocenę kompetencji. Badanie zostanie przeprowadzone dzięki platformie internetowej. Opis profilu kompetencji nauczycieli pracujących z NEET będzie oparty na ECVET oraz badaniu zaleceń Rady Europejskiej w sprawie walidacji kształcenia nieformalnego oraz europejskich wytycznych dotyczących walidacji nieformalnego uczenia się opracowanego przez CEDEFOP.

Konsorcjum projektu składa się z organizacji pracujących z NEET i pochodzących z Polski, UK, Hiszpanii i Słowacji.

Ponad 7.000 nauczycieli i organizacji pracujących z młodzieżą zostanie poinformowanych o projekcie, oraz ponad 400 nauczycieli będzie bezpośrednio zaangażowanych w działania projektu.

Długoterminowymi korzyściami będą lepsza jakość europejskiej pracy na rzecz młodzieży i lepsze uznawanie umiejętności europejskich wychowawców młodzieży.


Koordynator:
Viva Femina, fundacja kobieca - Polska

Partnerzy:
 • Kairos Europe Limited, UK
 • Academia Postal 3 Vigo S.L., Hiszpania
 • OBCIANSKE ZDRUZENIE KERIC, Słowacja

Grupy docelowe:
 • Organizacje partnerskie i ich pracownicy;
 • Organizacje pracujące z grupą NEET;
 • Nauczyciele pracujący z NEET;
 • Inne zainteresowane strony: decydenci w dziedzinie młodzieży i NEETS, stowarzyszenia młodzieżowe, stowarzyszenia rodziców, stowarzyszenia edukatorów młodzieży i inne zainteresowane strony na szczeblu regionalnym, krajowym i unijnym.

Rezultaty projektu:
 • Profil kompetencji nauczycieli pracujących z NEETS.
 • Przewodnik do oceny kompetencji nauczycieli pracujących z NEET.
 • Narzędzie oceny w wersji online.
 • Kurs online dla asesorów nauczycieli pracujących z NEET.

Newsletter 1
Newsletter 2
Newsletter 3
Newsletter 4
LOGOS I ETHOS PRACOWNIKA MŁODZIEŻOWEGO ARTYKUŁ


Zmienia życie. Otwiera umysły.

Projekt sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.


Nr projektu: 2016-1-ES01-KA202-025492

Tytuł: 100 Mirrors Inclusive: Narzędzia motywowania przedsiębiorczych niepełnosprawnych kobiet

Strona projektu


100 Mirrors Inclusive: Narzędzia motywowania przedsiębiorczych niepełnosprawnych kobiet to projekt koncentrujący się na promowaniu przedsiębiorczości społecznej wśród niepełnosprawnych kobiet by pokonały swoje problemy i stały się inspiracją dla innych kobiet jak radzić sobie z przeciwnościami losu i wieść interesujące spełnione życie.

Projekt jest kontynuacją projektu 100 Mirrors. Partnerzy projektu 100 Mirrors Inclusive wybiorą 100 niepełnosprawnych przedsiębiorczych kobiet z pięciu krajów partnerskich, które będą wzorem do naśladowania dla innych kobiet pragnących założyć swoją własną firmę lub wzmocnić swoje umiejętności przedsiębiorcze.

Niepełnosprawne kobiety mieszkające na obszarach dotkniętych kryzysem gospodarczym mają większe problemy z rozpoczęciem działalności gospodarczej i prowadzeniem jej z powodzeniem.

100 Mirrors to 3-letni projekt finansowany przez Program Erasmus+ a jego głównym celem jest promowanie przedsiębiorczości społecznej wśród niepełnosprawnych kobiet poprzez opracowanie metodologii opartej na coachingu, mentoringu i job shadowing. To co wyróżnia nasz projekt to fakt, że coaching i mentoring będzie wykonywany przez niepełnosprawne kobiety przedsiębiorcze, które odniosły sukces i trenerów.


Partnerzy:

Federación FEDEMP - Hiszpania
Viva Femina, fundacja kobieca - Polska
Asociación INDICO - Hiszpania
KSDEO EDRA. Social Cooperative Activities for Vulnerable Groups - Grecja
Biedriba Eurofortis - Łotwa
AcrossLimits Limited - Malta

Grupy docelowe:

 • Niepełnosprawne kobiety pragnące rozwijać swoje umiejętności przedsiębiorcze;
 • Niepełnosprawne kobiety przedsiębiorcze pragnące pomóc innym kobietom rozwijać cechy przedsiębiorcze;
 • Organizacje szkolące kobiety niepełnosprawne i ich trenerzy;
 • Inne: stowarzyszenia kobiet niepełnosprawnych, instytucje szkolące trenerów, stowarzyszenia przedsiębiorców, władze publiczne, itp.

Rezultaty projektu:

 • Raport na temat przedsiębiorczości społecznej, obecna sytuacja niepełnosprawnych kobiet w krajach partnerskich i w Europie, ich potrzeby szkoleniowe i doradcze w tym obszarze.
 • 100 Mirrors - portrety niepełnosprawnych kobiet
 • Przewodnik jak doradzać niepełnosprawnym kobietom w rozwijaniu przedsiębiorczości społecznej
 • Szkolenie e-learningowe oparte na przewodniku
 • Podręcznik Przedsiębiorczości Społecznej
 • Szkolenie e-learningowe na temat przedsiębiorczości społecznej
Nr projektu: WND-POWR.01.02.02-18-0177/15

Tytuł: Do pracy – Gotowi – Start! Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób młodych do 24 r.ż. (NEET)

Czas realizacji: 01/01/2016 – 31/05/2017

strona projektu już wkrótce...


Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 15-24 lat zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego, w tym niepełnosprawnych (tzw. młodzież NEET). Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób młodych, w wieku 15-24 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), biernych zawodowo oraz niezarejestrowanych w urzędach pracy.

W projekcie przewidziany jest udział 90 osób, w tym 54 kobiet i 36 mężczyzn.

Projekt zakłada różnorodne formy wsparcia: uczestnictwo w zajęciach z indywidualnego doradztwa zawodowego, grupowego poradnictwa zawodowego, indywidualnych konsultacji z psychologiem, pośrednictwie pracy, wysokiej jakości szkoleniach zawodowych zgodnych z Indywidualnym Planem Działania (IPD) każdego z Uczestników oraz płatnych stażach zawodowych.

Uczestnikom projektu zapewniamy także zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe, catering, stypendium szkoleniowe oraz stażowe.


Dokumenty do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie uczestnika projektu
Oświadczenie uczestnika o przetwarzaniu danych
Oświadczenie zbiorcze
Regulamin rekrutacji

Partnerzy:

Danmar Computers (Wnioskodawca)
Fundacja Viva Femina

logo1Nr projektu: 2011-1-ES1-GRU06-350548

Tytuł: SOPHIE-Developing women’s skills for the future labour market

www.sophieproject.euFundacja Viva Femina została zaproszona w charakterze słuchacza do wspólnego projektu Hiszpanii, UK, Irlandii Północnej, Bułgarii, Słowacji i Polski pod nazwą SOPHIE. Miał on na celu połącznie doradztwa personalnego i zawodowego, formalnego i nieformalnego systemu współpracy i uczestnictwo w środowisku umożliwiającym wykorzystanie w pełni potencjału każdego człowieka.
Projekt był odpowiedzią na potrzeby współczesnych rynków pracy. Prognozy wskazują bowiem, że kobiety zmuszone będą do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji i wykazywania się coraz to nowymi umiejętnościami. Ma im w tym pomóc innowacyjny system doradztwa zawodowego. Umożliwi im to łatwiejszy dostęp do przyszłych rynków pracy.
Sytuacja kobiet jest inna w każdym kraju UE. Projekt pozwolił uczestniczącym w nim kobietom na podzielenie się swoją wiedzą oraz na zapoznanie się z rzeczywistością w jakiej żyją kobiety w każdym z krajów partnerskich. W ramach projektu kobiety mogły nawiązać kontakty i korzystać z sieci wsparcia i nieformalnego doradztwa zawodowego.
W każdym kraju partnerskim powstała grupa Facebook, koordynowana przez poszczególnych partnerów.


Cele projektu SOPHIE:

 • Zbadać innowacyjne i nieformalne systemy doradztwa zawodowego oparte na wirtualnym wolontariacie, współpracy i wspólnej wiedzy.
 • Utworzyć nieformalną sieć, gdzie kobiety o różnym wykształceniu i doświadczeniu zawodowym będą mogły wymienić swoją wiedzę o rynku pracy działając alternatywnie jako mentor-użytkownik .
 • Przygotować kobiety do wymagań przyszłego rynku pracy poprzez możliwość podniesienia i dopasowania ich kwalifikacji.
 • Dostarczyć kobietom praktyczne i użyteczne narzędzia do poszukiwania pracy, równowagi między życiem zawodowym a rodzinnym, szkoleń, itd.
 • Zachęcić do dialogu pomiędzy profesjonalistami pracującymi w dziedzinie rynku pracy i gender.

Partnerzy wchodziący w skład projektu: Magenta Consultoría (Hiszpania), CIAPE (Włochy), Ballybeen´s Women Centre (Północna Irlandia), Bumps, Babes & Beyond (UK), MTM College (Bulgaria), Belver (Slovakia), Business and Development Center (Polska). "

Pierwsze spotkanie partnerów oraz słuchaczek odbyło się 23 października 2011 roku w Rzymie we Włoszech.

Kolejne spotkanie miało miejsce w Sofii w Bułgarii 20-21 czerwca 2012 roku. Słuchaczki wzięły udział w warsztatach, na których zapoznały się z tajnikami Web 2.0:narzędzia, aplikacje, blogosfery.

Trzecie spotkanie w Gijon w Hiszpanii. Tu słuchaczki nabywały umiejętności pisania bloga.

Ostatnie spotkanie i seminarium podsumowujące projekt – Rzeszów 30.05.2013

Numer projektu: 2013-1-PL1-LEO04-38543 3

Tytuł: ICT needs womanProjekt „ICT needs woman” koncentruje się na problemie niedoboru umiejętności w sektorze TIK w Europie oraz na fakcie, że tak niewiele kobiet decyduje się na edukację i szkolenia w tym zakresie. Przeszkody w zwiększeniu uczestnictwa kobiet w edukacji i szkoleniach TIK są związane po pierwsze ze stereotypami iż to głownie zawód dla mężczyzn, po drugie ze sposobem w jaki uczy się nowych technologii, po trzecie z brakiem poradnictwa zawodowego, które odzwierciedlałoby coraz większe zróżnicowanie sektora pod względem płci. Głównym celem projektu jest rozwój poradnictwa zawodowego oraz uruchomienie narzędzi, które pozwolą na podniesienie atrakcyjności dla kobiet kariery w TIK, a tym samym zwiększenie liczby kobiet zatrudnianych w tym sektorze . Kolejnym celem jest wspieranie kobiet w działaniach edukacyjnych, w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji, mających na celu ułatwienie rozwoju osobistego, zwiększenie szans na zatrudnienie oraz na uczestnictwo na przyszłym rynku pracy.


Fundacja Viva Femina zajmuje się problematyką kobiecą, a jednym z celów projektu jest promowanie TIK wśród kobiet, rozwijanie przedsiębiorczości i umacnianie w nich umiejętności potrzebnych na przyszłym rynku pracy. Dzięki temu projektowi zdobędziemy wiedzę na temat sytuacji w krajach partnerskich. Nasi słuchacze będą mogli uczestniczyć w spotkaniach i warsztatach oraz wymieniać doświadczenia ze słuchaczami z innych krajów.


Planowane działania w ramach projektu:

 • Analiza obecnej sytuacji w dziedzinie edukacji i doradztwa w krajach partnerskich.
 • Identyfikacja istniejących praktyk w krajach partnerskich.
 • Zebranie najlepszych i opublikowanie ich w poradniku online.
 • Zbadanie społecznych i profesjonalnych sieci/networking jako jednego z narzędzi motywacji i doradztwa.

Partnerzy:

 • Business and Development Center – Polska
 • Asociacion Gelaga de Emprendedores – Hiszpania
 • Viva Femina – Polska
 • LAROCCAWEB srl - Włochy
 • CATALCA HALK EGITIMI MERKEZI – Turcja
 • Cankiri Civil Society Association - Turcja
 • AFEC – Francja