MAJ 2016
Nowy projekt POWER


Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 15-24 lat zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego, w tym niepełnosprawnych (tzw. młodzież NEET). Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób młodych, w wieku 15-24 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), biernych zawodowo oraz niezarejestrowanych w urzędach pracy.

W projekcie przewidziany jest udział 90 osób, w tym 54 kobiet i 36 mężczyzn.

Projekt zakłada różnorodne formy wsparcia: uczestnictwo w zajęciach z indywidualnego doradztwa zawodowego, grupowego poradnictwa zawodowego, indywidualnych konsultacji z psychologiem, pośrednictwie pracy, wysokiej jakości szkoleniach zawodowych zgodnych z Indywidualnym Planem Działania (IPD) każdego z Uczestników oraz płatnych stażach zawodowych.

Uczestnikom projektu zapewniamy także zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe, catering, stypendium szkoleniowe oraz stażowe.
Więcej informacji o projekcie w dziale projekty.

WRZESIEŃ 2013
Wizyta podsumowująca projekt 100mirrors

Joanna Wapinska-Bawol uczestniczyła w konferencji podsumowującej projekt UE 100Mirrors w Zaragozie, Hiszpania w dniu 19/09/2013. Projekt 100Mirrors miał na celu wybranie z kilku krajów europejskich 100 kobiet przedsiębiorców, które służą za wzór dla innych pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą lub wzmacniania ich kreatywności i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.

Więcej informacji na stronie http://www.100mirrors.eu/


CZERWIEC 2013
Wizyta w charakterze słuchacza w drugim spotkaniu partnerów w Londynie w ramach projektu pod nazwą VOILA


Fundacja Viva Femina uczestniczyła w charakterze słuchacza w drugim spotkaniu partnerów w Londynie w ramach projektu pod nazwą VOILA. Przedstawiciele Łotwy, Republiki Czeskiej, Hiszpanii, UK, Włoch, Niemiec i Polski dyskutowali o aspektach szkoleniowych i potrzebach zawodowych w państwach Unii Europejskiej.


Wszyscy partnerzy zgodzili się, że wysoka stopa bezrobocia jest powszechnym zagrożeniem dla wszystkich krajów UE. Szkolenia zawodowe mogą być znakomitym środkiem zaradczym, dopasowanym do potrzeb rynku pracy, pozwalającym skutecznie podnosić umiejętności, kompetencje i kwalifikacje. Partnerzy zauważyli, że dialog między różnymi systemami może poprawić i zoptymalizować ich lokalną sytuację, choć różnią się pod względem sektorów gospodarki i ram prawnych.


Projekt VOILA i jego partnerzy zbadają i wymienią się różnymi podejściami łączenia szkoleń zawodowych z potrzebami MŚP, w celu porównania metod jak zaspokoić potrzeby rynku pracy, wymienić dobre i złe praktyki. Będzie się to odbywać poprzez dyskusję między partnerem, biorąc pod uwagę ich różne doświadczenia, umiejętności i sytuację. Spotkania te mają prowadzić do wdrożenia narzędzi do wykrywania potrzeb rynku pracy.


LUTY 2013
Wizyta przygotowawcza programu Leonardo da Vinci w Vigo w Hiszpanii


W lutym 2013 r. Fundacja Viva Femina uczestniczyła w wizycie przygotowawczej programu Leonardo da Vinci w Vigo w Hiszpanii.

Celem wizyty było spotkanie z partnerami z Hiszpanii , Turcji i Słowenii oraz planowanie pracy nad tworzeniem nowego projektu " ICT needs women ".

Projekt ten koncentruje się na problemie niedoboru umiejętności kobiet w sektorze TIK ( technologii i komunikacji ) oraz tym ,że stosunkowo niewiele kobiet decyduje się na edukacje i szkolenia w tym zakresie.

Głównym celem projektu ma być rozwój poradnictwa zawodowego oraz narzędzi ułatwiających szkolenia i edukacje w tym kierunku.certyfikat