Fundacja Viva Femina postała w roku 2012. Jej fundatorkami są – Joanna Wapińska – Bawół i Agata Karyś. Jest inicjatywą niezależną. Współpracujemy z wieloma organizacjami oraz firmami na terenie naszego kraju i poza jego granicami.

Misją Fundacji jest kształtowanie świadomości społeczeństwa w dziedzinie równouprawnienia, motywowanie kobiet do pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym, społecznym i politycznym.

Naszym celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym i młodym. Chcemy wspierać kobiety i mężczyzn w dążeniu do lepszego, pełniejszego i świadomego życia.


TEKST JEDNOLITY
STATUTU FUNDACJI
VIVA FEMINA


POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art.1

Fundacja pod nazwą Fundacja VIVA FEMINA zwana dalej Fundacją ustanowiona przez:
 1. Joanna Wapińska-Bawół
 2. Agata Karyś

Zwane dalej fundatorkami, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 12.10.2012. Działająca na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz na podstawie niniejszego statutu.

Art.2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
 3. Czas trwania fundacji jest nieograniczony.
 4. Fundacja może używać oznak i pieczęci.

Art.3

Siedzibą fundacji jest miasto Rzeszów.

Art.4

 1. Terenem działania fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może również podejmować działania, mające na celu współpracę z partnerami zagranicznymi jak również prowadzić działalność przewidzianą w statucie poza granicami kraju.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały terenowe, zakłady, filie, a także przystępować do spółek, stowarzyszeń oraz innych krajowych i zagranicznych organizacji, w tym zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne o tym samym lub zbliżonym charakterze działania.
 4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów.

Art.5

Nadzór nad fundacją sprawuje minister właściwy ze względu na cel, dla którego Fundacja została ustanowiona.


CELE I ZASADY FUNDACJI

Art.6

Celem działania Fundacji jest:
 1. Upowszechnianie tematyki i problematyki kobiecej i feminizmu.
 2. Przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy i dyskryminacji kobiet oraz wykluczeniu społecznemu, w szczególności ze względu na wiek, niepełnosprawność, status społeczny i majątkowy, przekonania, rasę, narodowość i orientację seksualną.
 3. Przeciwdziałanie bezrobociu kobiet oraz promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa kobiet oraz zrównanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.
 4. Przeciwdziałanie patologiom społecznym a w szczególności przemocy w rodzinie, alkoholizmowi oraz ich skutkom, które bezpośrednio lub pośrednio dotykają kobiet.
 5. Poszukiwanie nowych dróg radzenia sobie z „innością”.
 6. Edukacja, w szczególności w zakresie przestrzegania praw kobiet jako praw człowieka, przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć , równego statusu kobiet i mężczyzn.
 7. Upowszechnianie w społeczeństwie świadomości na temat możliwości i konieczności ustawicznego pogłębiania swojej wiedzy i kwalifikacji.
 8. Wspieranie udziału kobiet w życiu publicznym i kulturalnym.
 9. Wspieranie działań artystycznych i rozwijanie twórczości kobiet.
 10. Działania w zakresie ochrony zdrowia i promocji zdrowego stylu życia.
 11. Stymulowanie społecznych inicjatyw oraz propagowanie idei ochrony środowiska.
 12. Inicjowanie i wspieranie programów ochrony środowiska, przyrody oraz dziedzictwa kulturowego.
 13. Edukacja, szkolenia, doradztwo organizacyjne, coaching, poradnictwo.

Art.7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące formy działania:
 1. Wspomaganie i organizowanie różnych form upowszechniania kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn.
 2. Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń, wystaw oraz współpraca z mediami w celu podnoszenia świadomości kobiet i całego społeczeństwa w zakresie praw kobiet, równego statusu kobiet i mężczyzn, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć.
 3. Skupianie wokół celów Fundacji osób i instytucji wspierających działania Fundacji.
 4. Szkolenia z zakresu psychologii, rozwoju osobistego, coachingu, doradztwa zawodowego, sztuki, szkolenia z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
 5. Promowanie nowych zdobyczy technologicznych wśród kobiet i organizacji kobiecych.
 6. Prowadzenie badań ankietowych na temat sytuacji kobiet w wybranych dziedzinach.
 7. Prowadzenie działalności wydawniczej związanej z celami statutowymi Fundacji, polegającej na wydawaniu broszur, książek, plakatów, ulotek, pocztówek i ich upowszechnianiu.
 8. Pozyskiwanie środków finansowych na realizację programów.
 9. Szkolenie wolontariuszy w zakresie współpracy z organizacjami kobiecymi i proekologicznymi.
 10. Inicjowanie innych form działalności służących celom Fundacji.

Art.8

Fundacja może ustanawiać odznaki honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym przy realizacji celów obranych przez Fundację.


MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

Art.9

Fundusz założycielski Fundacji wynosi 1.000 zł (jeden tysiąc złotych polskich) i jest w całości przeznaczony na realizację celów statutowych Fundacji. Wartość środków majątkowych przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być niższa niż 1.000 zł (jeden tysiąc złotych).

Art.10

 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 2. Majątek fundacji może być lokowany w rachunkach i lokatach bankowych, obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz ruchomościach stanowiących środki trwałe.
 3. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.

Art.11

Fundacja czerpie swoje dochody z następujących źródeł:
 1. Wartości uzyskanych przez Fundację w toku jej działań.
 2. Dotacji, darowizn, spadków i zapisów, zarówno w naturze jak i w formie pieniężnej, tak w polskich złotych, jak i w walutach obcych.
 3. Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz innych praw majątkowych.
 4. Dochodów ze zbiórek publicznych oraz innych akcji.
 5. Odsetek od posiadanych funduszy.
 6. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów.

Art.12

Dochody z darowizn są przeznaczone na realizację wszystkich celów Fundacji. Jednakże jeżeli darczyńca określi cel na jaki darowizna ma być przeznaczona, Fundacja przeznaczy tę darowiznę na wskazany cel pod warunkiem, że znajduje się on w granicach określonych celami Fundacji.

Postanowienia ustępu poprzedniego stosuje się odpowiednio do dotacji, spadków lub zapisów.

Art.13

Rokiem obrachunkowym Fundacji będzie rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrachunkowy upływa z dniem 31.12.2012.

Art.14

Organem Fundacji jest zarząd Fundacji.

Członkiem Zarządu może być tylko osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych, nie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

Art.15

Zarząd składa się z Prezesa Zarządu oraz innych członków Zarządu.

Jeżeli niniejszy statut nie stanowi inaczej „członek zarządu” oznacza również Prezesa Zarządu.

Liczba członków Zarządu nie może być mniejsza od 3 (trzech) i większa od 5 (pięciu).

Art.16

Zarząd Fundacji powoływany jest przez Fundatorki zwykłą większością głosów.

Art.17

Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje z chwilą śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Zarządu.

Członek Zarządu może zostać odwołany przez Zarząd Fundacji w drodze uchwały podjętej przez pozostałych członków Zarządu Fundacji większością 2/3 głosów, przy czym członek Zarządu Fundacji, którego sprawa dotyczy nie bierze udziału w głosowaniu.

Rezygnacja z funkcji członka Zarządu powinna być złożona na piśmie pod rygorem nieważności.

W przypadku zwolnienia miejsca w Zarządzie przez ustąpienie, śmierć lub pozbawienie członkostwa w Zarządzie Fundacji, Zarząd Fundacji uzupełnia swój skład w drodze kooptacji.

Zarząd Fundacji może powoływać Rady Programowe do pomocy w realizacji poszczególnych przedsięwzięć Fundacji.

Art.18

SPOSÓB REPREZENTACJI FUNDACJI VIVA FEMINA

 1. Oświadczenia woli w imieniu fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, składać może każdy członek Zarządu fundacji samodzielnie.
 2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu, działających łącznie, w tym Prezesa.

Art.19

Uchwały Zarządu podejmowane są na jego posiedzeniach.

Uchwała Zarządu może zostać podjęta bez zwoływania posiedzenia pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na taką uchwałę podpisaną w trybie obiegowym.

Art.20

Posiedzenie Zarządu zwoływanie jest przez jego Prezesa co najmniej dwa razy w roku za pomocą wszelkich dostępnych form komunikowania się ( list polecony, e-mail, sms, telefon).

Prezes Zarządu jest zobowiązany do zwołania posiedzenia Zarządu także na żądanie któregokolwiek członka Zarządu.

Posiedzenie Zarządu może odbywać się w formie telekonferencji.

Przebieg posiedzenia Zarządu musi być zawarty w protokole, podpisanym przez wszystkich biorących w nim udział członków Zarządu.

Art.21

Uchwały Zarządu mogą być podjęte pod warunkiem iż na posiedzeniu obecnych jest co najmniej 2/3 członków Zarządu, a każdy z członków Zarządu został wcześniej powiadomiony o jego zwołaniu.

Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.

Art.22

Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację.
Do zadań Zarządu należy:
 1. Przygotowywanie i zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Fundacji
 2. Przygotowywanie sprawozdań z działalności Fundacji.
 3. Wyrażanie zgody na przyjęci dotacji, spadków i darowizn przypadających Fundacji.
 4. Zarządzanie majątkiem Fundacji.
 5. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji.
 6. Określenie liczy pracowników fundacji oraz wysokości ich wynagrodzeń.

Art.23

Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Fundację.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art.24

Fundacja zostanie rozwiązana gdy:
 1. Jej cele zostaną zrealizowane.
 2. Jej źródła finansowe oraz majątek zostaną wyczerpane.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji.
 4. Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd Fundacji.
 5. Majątek Fundacji, pozostały po uregulowaniu wszystkich jej zobowiązań przeznaczony zostanie na cele określone przez Zarząd Fundacji.

Art.25

Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane przez Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej w obecności wszystkich jej członków.

Zarząd Fundacji zatwierdza do stosowania niniejszy tekst jednolity Statutu Fundacji VIVA FEMINA

Rzeszów dnia
Prezeska Zarządu Joanna Wapińska – Bawół
V-ce Prezeska Zarządu Agata Karyś
Członkini Zarządu Magdalena Zając